Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2013

nostalgiiia
4486 8320
Reposted frommorningelegance morningelegance
nostalgiiia
2640 f4d8
Reposted fromSzczurek Szczurek viamorningelegance morningelegance
3847 314d

sunsurfer:

Natural Pool, Santorini, Greece

Reposted fromkelli kelli viamorningelegance morningelegance
nostalgiiia
3683 0166
Reposted frommorningelegance morningelegance
nostalgiiia
4191 d972
Reposted fromthegirl thegirl viadelikatnienie delikatnienie

February 26 2013

nostalgiiia
4713 4fb3
Reposted fromrosewood rosewood viadelikatnienie delikatnienie
nostalgiiia
jejku *-*
nostalgiiia
nostalgiiia
Edvard Munch - The Kiss,1897
Reposted fromuhuh uhuh viadelikatnienie delikatnienie
nostalgiiia
nostalgiiia
yes, it's a well-known fact about you: you're like death, you take everything.
— milan kundera, laughable loves
Reposted frometa eta viadelikatnienie delikatnienie
nostalgiiia
3728 6ba3
Reposted fromjemjogurta jemjogurta vianataliablus nataliablus
nostalgiiia
Jak pięknie, ja jebię.
— Waszczyk <3
Reposted fromjemjogurta jemjogurta vianataliablus nataliablus
nostalgiiia
7435 b7c8 500
Reposted fromaska4100 aska4100 viaataliaboo ataliaboo
nostalgiiia
Czytam książki. W nich przynajmniej nie ma reklam.
Reposted fromkonwalia konwalia viaataliaboo ataliaboo
nostalgiiia
Reposted frombluuu bluuu viaataliaboo ataliaboo
nostalgiiia
6026 ad52Co można powiedzieć, skoro boli mnie własna niewyrażalność.
Reposted fromzenibyja zenibyja viamojanazawsze mojanazawsze
nostalgiiia
9370 2423
Reposted frommojanazawsze mojanazawsze
nostalgiiia
Zamiast schudnąć, tyję. Zamiast zapomnieć, wspominam. Zamiast wziąć się w garść, rozklejam się jeszcze bardziej. Zamiast odejść, wracam. Zamiast kochać, nienawidzę. Zamiast nienawidzić, kocham. Zamiast śmiać się, płaczę.
Reposted fromlabellavita labellavita viamojanazawsze mojanazawsze

January 25 2013

3034 68bb
Reposted fromnudes nudes viadelikatnienie delikatnienie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl